top of page
GrizzlyOutdoorPackrafting, trotefun, location de trottinette électrique, activité, loisirs, Dinant, Nature

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN  DIENSTEN VERLENEN


Definities en reikwijdte


De algemene voorwaarden voor het verlenen van diensten, hierna "de algemene voorwaarden" genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij Trot-e-fun met maatschappelijke zetel te Anseremme rue de la Tassenière 67 5500 en geregistreerd bij Banque Carrefour. nummer BE0740868182, hierna "de dienstverlener" genoemd.


Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de dienstverlener en de klant. De dienstverlener en de klant worden hierna gewoonlijk "de partijen" genoemd.


De "klant" is elke natuurlijke of rechtspersoon die diensten bestelt bij de aanbieder.


De “consument” is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.


De huidige algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing. Ze sluiten in ieder geval de algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit die de dienstverlener niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.


De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper/dienstverlener: www.trot-e-fun.com, zodat de klant door het plaatsen van een bestelling bij hem verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en zijn aanvaarding van de daaraan verbonden rechten en plichten.


De dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, mits deze wijzigingen op zijn website worden vermeld. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende serviceorders.


Bieden en bestellen


Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant de  dienst(en) die hij wenst te bestellen door te surfen op de website van de dienstverlener, de van hem gevraagde contactgegevens aangeeft, de juistheid van de bestelling verifieert .

De dienstverlener stuurt de klant een samenvatting van zijn bestelling, de bestelde diensten en hun prijs, deze algemene voorwaarden of een link ernaar, evenals de datum van uitvoering van de bestelling.


De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, met name in het geval dat de door de klant meegedeelde gegevens kennelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn of wanneer er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling. .


In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding door de dienstverlener, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling aan de dienst worden verworven leverancier en als schadevergoeding aan de klant gefactureerd.


Prijs


De prijs van de diensten is aangegeven in euro, alle taksen inbegrepen.

 

Voor diensten aangevraagd door de klant buiten een perimeter van 10 km gerekend vanaf het adres van het hoofdkantoor, wordt een bedrag van 0,50 € incl. btw per kilometer gefactureerd naast de klant.


Elke verhoging van de btw (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die zou worden geheven tussen het moment van de bestelling en het moment van uitvoering, wordt automatisch aangerekend aan de klant.


Tijdslimiet


Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aanvaard door de dienstverlener, zijn de uitvoeringstermijnen vermeld in de bijzondere voorwaarden geen fatale termijnen. De verantwoordelijkheid van de dienstverlener kan alleen worden ingeschakeld als de vertraging aanzienlijk is en als deze aan hem is te wijten aan zijn grove nalatigheid.


De klant kan de prestatietermijnen niet inroepen om de overeenkomst te beëindigen, schadevergoeding te eisen of enige andere claim te doen gelden, tenzij schriftelijk anders is bepaald en uitdrukkelijk door de dienstverlener is aanvaard.


In geval van vertraging die de termijn van dertig werkdagen overschrijdt, moet de klant een ingebrekestelling per aangetekende brief sturen naar:  dienstverlener, die dan kan profiteren van 50% van de tijd die is voorgeschreven om de bestelde diensten te leveren.

Recht om in te trekken


Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de consument die diensten op afstand bestelt bij de aanbieder over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de bestelling om de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boetes en zonder redenen geven.


Voor diensten begint de termijn van 14 kalenderdagen te lopen vanaf de dag van het sluiten van het contract, dat wil zeggen vanaf de dag waarop de consument het overzicht van zijn bestelling ontvangt, met name per e-mail.


Wanneer deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.


De consument kan zijn wens om van de aankoop af te zien kenbaar maken door middel van het op de website van de dienstverlener geplaatste herroepingsformulier, door middel van het formulier dat met het bestelformulier werd meegestuurd of dat beschikbaar is op de website van de FOD Economie, PME, Middenklasse en Energie : economy.fgov.be, of door een ondubbelzinnige verklaring waarin zijn beslissing om het contract te herroepen, uiteenzet.

De dienstverlener zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping terugbetalen.


De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en erkent dat deze prestatie hem zijn herroepingsrecht zal doen verliezen, zal dit niet langer kunnen uitoefenen, in overeenstemming met artikel 53 van het boek VI van het Wetboek van economisch recht.


Evenzo zal de consument het herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien hij zich in het geval van een van de andere uitzonderingen vermeld in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, in het bijzonder in het geval van de levering van diensten bereid volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.


Beëindiging van de bestelling


De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige artikel van deze voorwaarden en die zijn bestelling wenst te beëindigen, informeert de dienstverlener die de te volgen stappen zal aangeven.

Een eventueel door de klant aan de dienstverlener betaalde aanbetaling wordt niet gerestitueerd. Indien geen aanbetaling is gedaan, zal de dienstverlener van de klant een opzeggingsvergoeding moeten eisen die gelijk is aan 30% van de prijs van de diensten waarvoor de bestelling door de klant is geannuleerd.


Orderuitvoering


De door de dienstverlener opgegeven uitvoeringstermijnen zijn louter informatief en binden de dienstverlener niet. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant of betaling van schadevergoeding.


Het bevel  wordt pas uitgevoerd na volledige betaling. De eigendomsoverdracht en de risicolast vindt plaats wanneer de bestelling volledig is betaald. De klant wordt er daarom op gewezen dat hij alleen de kosten draagt van de risico's verbonden aan de levering.

 


Intellectueel eigendom

 


De informatie, logo's, ontwerpen, merken, modellen, slogans, grafische charters, enz., toegankelijk via de website of de catalogus van de verkoper / dienstverlener zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.


Tenzij uitdrukkelijk en vooraf anders overeengekomen, is de klant niet bevoegd om de elementen die aanwezig zijn op de website of de catalogus van de verkoper/dienstverlener te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren, geheel of gedeeltelijk.


Tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken, omvat de overeengekomen prijs dan ook geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten om welke reden dan ook.


garanties

 

◦ Garantie met betrekking tot de geleverde diensten

 


De dienstverlener verplicht zich de dienstverlening met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren.


De klant geniet van een conformiteitsgarantie van de geleverde diensten met betrekking tot de aanvankelijk gevraagde diensten. In het geval van een afwijking die tijdens deze periode wordt ontdekt, zal de dienstverlener deze kosteloos en zo snel mogelijk corrigeren, op voorwaarde dat de geconstateerde afwijkingen naar behoren aan de dienstverlener zijn gemeld.


De gevraagde diensten naar aanleiding van een ongeoorloofde tussenkomst of wijziging, een behandelingsfout of oneigenlijk gebruik door de klant, of zelfs na een ongeoorloofde tussenkomst zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de conformiteitsgarantie, een anomalie veroorzaakt door tussenkomst van de klant of een derde partij.


De dienstverlener verklaart dat de resultaten van de diensten die beschermd zouden worden door intellectuele eigendomsrechten, originele creaties zijn. Indien hij voor het geheel of een deel van de diensten een beroep heeft gedaan op externe medewerkers, verklaart hij in het bezit te zijn van:
alle rechten en toestemmingen die nodig zijn om deze diensten uit te voeren.


Bijgevolg vrijwaart de dienstverlener de klant tegen elke actie, claim, bewering, claim of verzet van een persoon die zich beroept op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, of een daad van oneerlijke concurrentie, op alle of een deel van de geleverde diensten.


Verantwoordelijkheid


Algemeen. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen van de dienstverlener uitsluitend van middelen zijn en dat hij enkel verantwoordelijk is voor zijn bedrog en grove nalatigheid.


Indien de klant het bestaan van grove of opzettelijke fout van de dienstverlener aantoont, omvat de schade waarvoor de klant aanspraak kan maken op vergoeding uitsluitend de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de fout die aan de dienstverlener wordt toegeschreven, met uitsluiting van alle andere schade en mag in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief btw) van het bedrag dat daadwerkelijk door de klant is betaald ter uitvoering van de bestelling.


De klant erkent ook dat de dienstverlener niet verantwoordelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals in het bijzonder inkomstenderving, stijging van de algemene kosten, verlies van klanten, enz.


De dienstverlener is evenmin verantwoordelijk in geval van onjuiste datacommunicatie door de klant, of in geval van een namens hem geplaatste bestelling door een derde persoon.


Ten slotte is het aan de klant om zich te informeren over eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land worden opgelegd aan de bestelde producten. De verkoper kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met een beperking of extra belasting die moet worden betaald als gevolg van het beleid van zijn land op dit gebied.


Materialen. Indien de klant aan de verkoper een proces of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of type oplegt, en dit ondanks de schriftelijke en gemotiveerde voorbehouden van de verkoper, is deze laatste vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor gebreken die voortkomen uit de keuze van dat proces of genoemde materialen.


Internet en nieuwe technologieën


De klant erkent de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet of enig ander middel waarmee de website momenteel beschikbaar is of zal worden gesteld. De klant erkent ook de risico's van opslag en verzending van informatie via digitale of elektronische middelen.


De klant aanvaardt dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de website van de dienstverlener (evenals eventuele applicaties) of van het internet, met inachtneming van de bovengenoemde risico's.


De klant aanvaardt ook dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de gemaakte back-ups door de dienstverlener als bewijs kunnen dienen.


Diversen


Overmacht of toevallige gebeurtenis. De dienstverlener kan noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming, tijdelijk of definitief, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of toeval.


In het bijzonder worden de volgende gebeurtenissen beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen: 1) het verlies of de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het computersysteem of de database van de dienstverlener wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de dienstverlener kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de aanbieder geen redelijke maatregelen heeft genomen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogs- of terrorisme, 7) stakingen, ongeacht of al dan niet aangegeven, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing van het internetnetwerk of van de
gegevensopslag, 13) een storing van het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of met het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper / dienstverlener afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde partij bij deze beslissing invloed heeft op de goede uitvoering van dit contract of 16) enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper / dienstverlener.


Gebrek aan vooruitziendheid. Indien door omstandigheden buiten de wil van de dienstverlener de uitvoering van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudig zwaarder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de dienstverlener en de klant zich ertoe om te goeder trouw en billijkheid te onderhandelen over een aanpassing van de contractvoorwaarden binnen een redelijke termijn om het evenwicht te herstellen. Bij gebreke van overeenstemming binnen een redelijke termijn, kan elk van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen inroepen zonder enige vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook.


Beëindiging van het contract. In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs onder eerdere overeenkomsten tussen de klant en de dienstverlener, is deze laatste gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant het bedrag volledig heeft terugbetaald.
onbetaalde schuld aan de aanbieder.


In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de dienstverlener het contract zonder vertraging of schadevergoeding beëindigen door de exclusieve schuld van de klant en, indien van toepassing, van hem met alle wettelijke middelen de betaling van een schadevergoeding eisen.


Onwettigheid. De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel van een artikel, een paragraaf of een bepaling) kan op geen enkele wijze de wettigheid van de overige artikelen, paragrafen of bepalingen van deze voorwaarden aantasten, noch de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.


Effecten. De kopjes die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen ter referentie en voor het gemak. Ze hebben geen enkele invloed op de betekenis of strekking van de bepalingen die ze aanduiden.


Geen vrijstelling. De traagheid, nalatigheid of vertraging door een partij om een recht of rechtsmiddel onder deze algemene voorwaarden uit te oefenen, kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een afstand van dit recht of rechtsmiddel.


Toepasselijk recht en jurisdictie


Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.


In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe om een beroep te doen op bemiddeling voorafgaand aan elke andere methode van conflictoplossing.


De partijen wijzen daarom in onderling overleg een door de Federale Bemiddelingscommissie (Bd Simon Bolivar, 30 (WTC III) te 1000 Brussel - https://www.cfm-fbc.be/fr) erkende bemiddelaar aan of geven een derde opdracht hiertoe aanwijzing.


Nadat de bemiddelaar is aangesteld, bepalen de partijen onderling, met hulp van de bemiddelaar, de modaliteiten van de organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces.


Elke partij kan de mediation te allen tijde beëindigen, onverminderd dit.


Indien de bemiddeling mislukt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen bevoegd.

bottom of page